Modele de traduceri

      * - limba materna

Termeni şi Condiţii

 

Termeni şi Condiţii pentru acordarea serviciilor de traducere în scris

1. Dispoziţii generale

În procesul de traducere trebuie să se respecte anumite condiţii de către ambele părţi. Deseori nescrise, acestea reglementează achitarea şi folosirea traducerilor, specificând si obligaţiile şi garanţiile furnizorului. Astfel, prin prezentul, formulăm condiţiile conform cărora oferim serviciile noastre de traducere.

Aceste condiţii sunt negociabile. Totuşi dacă nu se încheie un alt contract de către ambele părţi, aceste condiţii se vor aplica pentru serviciile acordate de către United Translations. În caz dacă aceste condiţii nu sunt clare, vă rugăm să ne contactaţi.

Dacă Dvs. nu acceptaţi aceste condiţii şi nu putem ajunge la un acord comun ca să vă satisfacem necesităţile, sunteţi în drept să nu faceţi comandă de servicii de traducere. Dacă faceţi comanda, condiţiile vor fi aplicate în mod automat.

2. Definiţii:
 • Persoana/compania ce face comandă de servicii (de traducere/redactare) este numită în continuare „client”.
 • "united-translations.com" este numit în continuare „furnizor” sau „furnizor de traduceri”.
 • Traducerea efectuată este numită în continuare „traducere”, „document-ţintă” sau „fişier-ţintă”.
 • Serviciul ce urmează a fi oferit se va numi „proiect” sau „serviciu”.
 • Documentul ce trebuie tradus (sau redactat) va fi numit în continuare „document-sursă” sau „fişier-sursă”.
 • Data când proiectul trebuie transmis clientului va fi numită în continuare „data de livrare” sau „data limită”.

3. Data de livrare:
 • Data de livrare este stabilită de comun acord de către client şi furnizor. Dacă nu se menţionează nici o dată limită, se înţelege că data limită este determinată de către furnizor.
 • Dacă nu este specificată ora, traducerea poate fi trimisă până la orele 20:00 a fusului orar al clientului.
 • La stabilirea datei-limită se consideră că documentul-sursă este trimis după cum este stabilit în contract. Orice tergiversare a trimiterii documentului-sursă anulează responsabilitatea furnizorului cu privire la prezentarea traducerii la data-limită. În caz de transmitere a documentului-sursă cu întârziere, clientul este obligat să contacteze furnizorul pentru a conveni asupra unei noi date-limită.
 • Atunci când data-limită a fost stabilită în baza mărimii unui anumit document-sursă (în cuvinte sau caractere), iar documentul-sursă primit se dovedeşte a fi considerabil mai mare decât a menţionat clientul, se anulează responsabilitatea furnizorului de a transmite traducerea la data-limită stabilită şi trebuie stabilită o nouă dată-limită.
 • Furnizorul trebuie să respecte data-limită şi să transmită fişierul-ţintă în formatul menţionat în contract. În caz contrar, clientul poate aplica o reducere a sumei pentru traducere pe motiv de transmitere întârziată, care nu poate depăşi 50% din preţul total al traducerii.
  • - Excepţie: Dacă documentul nu mai este relevant după o anumită dată, clientul poate solicita o dată-limită exactă, după care traducerea nu va putea fi transmisă şi nici achitată (de ex. o broşură pentru o convenţie trebuie să fie terminată înainte de convenţie). O astfel de solicitare trebuie să fie înaintată până la iniţierea traducerii, aceasta va fi menţionată clar în comanda de procurare sau contractul de prestare a serviciilor de traducere şi poate influenţa preţul traducerii. Totuşi, este de la sine înţeles că executarea traducerii cu întârziere poate avea loc în cazuri excepţionale.

4.Comanda de procurare a serviciilor de traducere (CP)
Înainte de începerea unui proiect de traducere clientul va semna şi va trimite furnizorului Comanda de procurare a serviciilor de traducere, specificând tipul de serviciu solicitat, preţul stabilit de comun acord, data-limită de prezentare a traducerii, planul/data de achitare stabilită de comun acord şi rechizitele bancare.

5. Pretenţiile faţă de calitate
 • Pretenţiile faţă de calitate şi solicitările de revizuire a traducerii trebuie să fie făcute în decurs de 15 zile de la data de livrare a fişierelor traducerii.
 • Fişierele vor fi revizuite gratis în timpul cel mai scurt dacă au fost găsite greşeli sau sunt bănuieli despre acestea.
 • Clauza de revizuire din p. b) de mai sus nu se aplică în caz dacă a fost modificat documentul-sursă. Chiar dacă furnizorul va face tot ce este posibil pentru a acorda asistenţă clientului în efectuarea traducerilor sale şi va considera modificările în documentul-sursă ca o prioritate, aceste servicii trebuie plătite. (Modificările foarte mici – câteva cuvinte – vor fi efectuate probabil gratis, dar acest gest rămâne la discreţia exclusivă a furnizorului).

6. Restricţii de responsabilitate
 • Traducerile se oferă „ca atare”. Se înţelege că traducerea va fi efectuată cât mai bine posibil conform capacităţii furnizorului, dar nu se oferă o altă garanţie. În cazurile excepţionale, dacă se consideră că serviciul acordat este sub nivelul standard, responsabilitatea furnizorului nu poate depăşi în nici un caz rambursarea parţială sau totală a sumei achitate de către client pentru serviciu.
 • Dacă documentul este important, clientului i se recomandă să verifice traducerea la un alt furnizor. Luaţi în consideraţie că aceasta este o practică standard în domeniul traducerilor.

7. Plata
 • Termenul de plată va fi stabilit înainte de începutul proiectului. Proiectele de lungă durată pot necesita rate la intervale periodice de timp şi un avans bănesc înainte de iniţierea traducerii. Pentru proiectele mici (până la 10 pagini de 1500 semne cu spaţii fiecare), plata se va efectua după livrarea traducerii. Plata poate fi amânată până la 30 zile de la data livrării traducerii pentru a permite prelucrarea administrativă a plăţii (vezi implementarea Directivei UE 2000/35/EC despre întârzierea plăţii).
 • Întârzierea plăţii va fi supusă unei penalităţi - acestea vor fi stabilite înainte de iniţierea proiectului. Furnizorul de traduceri nu este o bancă şi are la dispoziţie un flux de numerar relativ redus într-o afacere în care încrederea înseamnă totul. Plăţile întârziate compromit încrederea într-o relaţie de afaceri şi pot cauza probleme nedorite atât clientului, cât şi furnizorului.
 • Toate preţurile sunt exprimate în Euro dacă nu este stabilit altfel.
 • Pentru recuperarea plăţilor întârziate se poate apela la metode juridice. Clientul va acoperi toate costurile de recuperare a plăţii.

8. Confidenţialitate
 • Furnizorul deţine toate drepturile asupra documentelor traduse până la momentul achitării depline pentru servicii, atunci când aceste drepturi sunt transferate Clientului.
 • Documentele-sursă vor fi tratate cu confidenţialitate maximă şi nu vor fi divulgate nici într-un caz, decât în scopul traducerii.
 • Furnizorul va fi eliberat de această obligaţie în caz de neplată la data stabilită.

9. Terminologia
 • Terminologia (cuvinte separate sau fraze scurte) se consideră domeniu public şi poate fi re-folosită de către furnizor.
 • Memoriile de traducere elaborate în timpul traducerii pot fi folosite şi în alte proiecte la decizia furnizorului.

10. Dispoziţii finale
 • Dacă nu există un alt contract semnat de ambele părţi, aceşti termeni şi condiţii constituie unicii Termeni şi Condiţii pentru acordarea serviciilor de traducere valabili.
 • Dacă vreun termen sau prevedere a acestor Condiţii se consideră nevalabil, ilegal sau inaplicabil din orice cauză de către orice judecată sau jurisdicţie competentă, astfel de prevederi vor fi anulate, iar celelalte prevederi vor continua să fie valabile şi se va considera că aceste Condiţii au fost încheiate, eliminând prevederile neaplicabile.

AddMe - Search Engine Optimization